บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
1.1 คุณสมบัติของประจุไฟฟ้า
รูปที่ 1.1 ก. แรงผลัก
รูปที่ 1.1 ข. แรงดูด
....... ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุบวก และประจุลบโดย
. ..... ประจุชนิดเดียวกันจะเกิดแรงผลัก ประจุต่างชนิดกันจะเกิดแรงดูดสังเกตได้จากรูปลูกศร ดังรูปที่ 1.1 ก และ 1.1 ข

ตัวอย่างที่ 1.1 จากรูปข้างล่างนี้ประจุที่กำหนดให้เป็นประจุชนิดใด
รูปที่ 1.2
การทดสอบให้คลิ๊กเมาส์ที่ Start ตรงนี้ก่อน
.......เมื่อคลิ๊ก Start แล้ว รูปที่ 1.2 ประกอบด้วยประจุที่ไม่ทราบชนิดของประจุจำนวน 5 ประจุ (สีดำ) และประจุที่ทราบชนิดของประจุ จำนวนหนึ่งประจุ (สีแดง) โดยประจุทั้งหมดเหล่านี้สามารถใช้เมาส์คลิ๊กแล้วลากไปวางไว้ บริเวณใด ๆ ภายในพื้นที่ที่กำหนดให้ได้
......
คำถาม
เฉลย :::
.......ประจุหมายเลข 1 เป็นประจุ + -
........ประจุหมายเลข 2 เป็นประจุ + -
........ประจุหมายเลข 3 เป็นประจุ + -
........ประจุหมายเลข 4 เป็นประจุ + -
........ประจุหมายเลข 5 เป็นประจุ + -


<< ก่อนหน้านี้

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต